[ j s p `
դhMX
                           
ήȹCf_”@ɩM”

 
spذڶΪ`߿դh`誺{Aj~A@ӥ~g̡AҥHгyXjƷ~AӳQ@Hٹ|;O]L(o)̳@@N“Hy”ߡC
          
դh~[jeO@@۪Ю{Ab@ӾtALN@Ӫ[xbߤôbAVxWɪ@찪ШD}ܡC
      
LбЮv—a̤lA˪“Ʒ~[”?
          
v^—Ʒ~pAۡAH]tUۦPAӿE_Cjp۲UC aϿE_dVUVA`Y
C ̫A̵MOA@y“Z`”C
           
դh۫A—YupA@Kڤ@Ū“Ʒ~”A٦An?
          
v^— ! nAӥBnj! uOݭnHɽLݦۤvAҬ -  w”” ӤwC
          
w“Qv”߰Ʒ~AhƷ~VjA~٤]j; w“QL”߸gƷ~AhƷ~VjA^mVjAֳ]VjC
          
[ꤧAb_]tUAHiJLͩRA]jvTۥLͩRAܵۥLͩRCܤ֡ALDA“aqH”—aģAUH—NiHL@ͤܪ—“HͨϩR”C

ҥHspذڶݤU “spذڮȹCq”[ӪgӨ; L]D`@NAۤvqU@ӰwؼСAƱqQLXoAۤv]ন@ӡAର@ɤHy֪—~C

Lٻ{A ȹCƷ~oiAuOFn@Ӧ~”ca”; ]uOFȹCHHݭnAiH - “ȿQ”; LıoӥiH@ӼæboӦ~I᪺`INqAƷ~oiʤOAӤ@ͬĤOVeAVOӤ~OC
ѩȹCƷ~uO”spذڶ”ΨƷ~@AӥBդhbgȹCƷ~eqƪOKЦaƷ~AHPbȹCƷ~oieAå{uҮȹCƷ~I᪺uNqMȡC

“spذڮȹCq”15~eqTӭuж}lApwOuƦʡAcMG@ɦUaگŤjȹCqAg
[gDz߻P`Aܲ׳դh~`誺|AȹCƷ~O@iHHXj^mjƷ~C

ରH“ͬ”AHWi“F”AiHHPi@”M@”C

]ӥLȹCƷ~ҩwU “gv” KO --

1) @H - ͬC
2) WiH - FѡC
3) PiH - @ɩMC
 
L]spخȹCƷ~qUFL̪gؼ--
Ʊ氵~

1) ؤHaN“sp”C
2) H̷QȹCANQ“sp”C
3) H̷Q“sp”AN“sp”- M~@yAAȤ@ yC
 
~A ]“ȹC”O@ӱM~ʭnD~@AҥHL]ߤUF—
  “sp”M~ - @ɳq!
  “sp”A - q@!
                                                   @L̪“ϩRŨ”C
OAUVӱq_Adne{A]n@B@}LA ϹwAVۥؼ - íBeiC
          
դhi@BܡAḺNqإߤ@ӯAȥyؤH - “@ɳq” - yȹCA@XiL̪AȥyؤHĤ@BC
      
L̤]NbӤQ~Aq_}lAHMa}᪺覡A  M]qAإ“sp”yʪȹCPqA “sp”
qMG@ɤjwCu—ؤHaN“sp”gؼСC
        
Ļnn}oyʮȹC~A@ۤvAqDAHDF캡yؤHȹCݨD׷ؼСC
        
 pG - ڳ̬AhդhܧƱH~

1) إ - @ɮȹCC
2) oi - ȹCƷ~-sAŹBήȹCI}oC
3) Ы - @ɩMjǡC

@ڭ̥gAä—“g@”C
        
ݱo쪺@ɳ“a”;HЫتA]K“PIL”C  LצpAդhJߧƱLۤvM@HD~
   
  @ɪnAq“”Q_!
  HMAq“F”_!  
  ͩR߮Aq“P”o_!  
  - ߤR!  @ɩM!  
  Hߤûܪ - ëȡC
 

中東旅游非洲總共 124

社区服务

扫码关注我们的微信公众平台

歡迎直接電洽新聯華假期
加拿大: 1-604-738-6188
美國: 1-800-978-1788
台灣: 1-886-2-2581-9225
© 1996-2016 Xotours. All rights reserved | Powered by Super E-solutions.
X

聯絡我們

新聯華假期加拿大分公司


歡迎直接電洽新聯華假期
加拿大: 1-604-738-6188
美國: 1-800-978-1788
台灣: 1-886-2-2581-9225
更多辦公地點 , 關於我們

姓名:
手機:
電郵: